Untitled Document
 
 
 
 
HOME > 고객지원 > 나의사건현황  

   
번호 구분 신청인 진행상황 신청일 첨부 조회
198 특수법인 맘***협동조합 설립 나** 완료 2015-11-06 2
197 (주)프레** 채권압류추심명령신청 나** 완료 2015-11-06 3
196 ***컨벤션 웨딩(주) 설립 나** 완료 2015-10-22 2
195 (주)파** 지점폐지 나** 완료 2015-10-22 2
194 (주)**산업개발 설립 나** 완료 2015-10-22 2
193 (주)이*토건 설립 나** 완료 2015-10-22 2
192 크라****(주)임원변경 및 지점폐지 나** 완료 2015-10-06 2
191 크라제***(주)청산종결 나** 완료 2015-10-06 3
190 (주)필레**** 설립 나** 완료 2015-09-02 4
189 (주)피** 설립 나** 완료 2015-09-02 2
188 (주)삼우***** 유상증자 나** 완료 2015-08-12 2
187 외투법인 리아**(주) 본점이전 및 지점폐지 나** 완료 2015-08-12 2
186 미시민권자 인플****(주)설립 나** 완료 2015-08-12 2
185 (주)에스**홀딩스 상호 및 임원변경 나** 완료 2015-08-12 2
184 (주)인** 본점이전 및 임원변경 나** 완료 2015-08-05 3
183 (주)케이***** 설립 나** 완료 2015-08-05 2
182 가수금유상증자 (주)삼우피***** 나** 완료 2015-07-28 2
181 근저당설정 대원*** 나** 완료 2015-07-28 2
180 소유권이전 신** 나** 완료 2015-07-28 2
179 농업회사법인 **유통(주)등기명의인표시변경 나** 완료 2015-07-28 2
12345678910
Untitled Document